Thông tin tuyên truyền - Xã Hướng Sơn - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin tuyên truyền

UBND xã Hướng Sơn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong thời gian qua, UBND xã Hướng Sơn đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Với đặc thù là một địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn song chính quyền địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC,...

Hình ảnh