Mô hình hay cách làm tốt - Xã Hướng Sơn - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Mô hình hay cách làm tốt

UBND xã Hướng Sơn ứng dụng CNTT trong CCHC giai đoạn hiện nay

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG SƠN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hình ảnh